Menu

El. žiacka knižka Webmail +421 53 4299191, +421 903650143 info@zskomensn.sk

Výchovný program

V Ý C H O V N Ý     P R O G R A M

Školský klub detí pri Základnej škole, Komenského 2, Spišská Nová Ves

  Motto:  „Deťom treba venovať najväčšiu starostlivosť, lebo sú najcennejším darom                                                                                    a klenotom, ktorý sa nedá s ničím porovnať.“

                                                                                                                          J. A. Komenský

Náš výchovný program sa uskutočňuje projektovou metódou v školskom klube detí. Názov projektu:

„Som dieťa a toto je môj svet“.

Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy

Základný cieľ nášho školského klubu detí vychádza zo základného dokumentu -  zo Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a Vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2009 Z. z. o školskom klube detí.

Školský klub detí (ŠKD) zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin. Hlavným princípom výchovy je humanistický princíp, vzdelávanie s dôrazom na slobodu osobnosti. Svoju výchovno-vzdelávaciu činnosť smerujeme k príprave detí na život, ktorý vyžaduje kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy, byť rozhľadený, vytrvalý, spolupracovať v tíme. Základom a poslaním našej výchovy bude formovať u detí zdravý a tvorivý životný štýl, emocionálnu inteligenciu, vnútornú motiváciu, sociálne cítenie a hodnotové orientácie.  Našim cieľom je dieťa usilovné, svedomité, samostatné a čestné, citlivé k okoliu, zodpovedné k svojim úlohám. 

Náš školský klub detí je súčasťou Základnej školy na Komenského ulici v Spišskej Novej Vsi a jeho zriaďovateľom je Mesto Spišská Nová Ves.  Základná škola, ktorej súčasťou je aj školský klub detí, bola zriadená v r. 1976. Je to štátna škola, je jednou z mestských škôl a nachádza sa na sídlisku Mier. V prevažnej miere sú aj deťmi nášho ŠKD deti zo sídliska Mier.

V školskom roku 2009/2010 pracujú v našom ŠKD štyri oddelenia, s počtom detí 103. Všetci pedagogickí zamestnanci pracujúci v našom ŠKD sú kvalifikovaní, z toho tri vychovávateľky majú ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, a dve majú aj I. atestáciu. Prácu vychovávateliek ŠKD koordinuje a za ňu zodpovedá riaditeľovi školy vedúca vychovávateľka ŠKD.

Náš ŠKD ponúka činnosť počas celého školského roka v pracovných dňoch v týždni od 6,15 hodiny do 16,30 hodiny. Výchovno-vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje v ranných hodinách a popoludňajších hodinách. Pri uskutočňovaní výchovno-vzdelávacej činnosti sa dodržiava pravidelné striedanie oddychových a záujmových aktivít detí s aktivitou súvisiacou s prípravou na vyučovanie.  Naše aktivity a činnosti sa uskutočňujú ako pravidelná aktivita podľa výchovného programu, príležitostná a sezónna aktivita formou rôznych podujatí, súťaží a ako spontánna aktivita podľa záujmu detí.

Deti navštevujúce náš ŠKD sú žiakmi I. stupňa našej základnej školy. Medzi nimi nie sú deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami ani so sociálne znevýhodneného prostredia. V dvoch oddeleniach ŠKD sú zaradené aj deti navštevujúce športové triedy so zameraním na ľadový hokej, čo je špecifikom našej školy aj nášho ŠKD. Preto v hojnej miere spolupracujeme aj s trénermi týchto detí. 

Tak škola ako aj ŠKD sú zapojené do dlhodobých projektov: Infovek, Otvorená škola, Škola podporujúca zdravie, Škola budúcnosti, Tvorivá informatika s Baltíkom, Young developers, E-twinning. Preto aj v ŠKD realizujeme niektoré aktivity, ktoré sú prepojené s týmito projektami.

V tomto školskom roku sa činnosť nášho ŠKD riadi celoročným projektom: „Som dieťa a toto je môj svet“ v ktorom je päť projektových radov. V rámci tohto projektu majú deti ponúknuté také aktivity, ktoré rozširujú ich obzor, učia deti v rámci všetkých tematických oblastí tak, aby predovšetkým rozvíjali svoje kľúčové kompetencie – teda vedomosti, zručnosti, postoje a hodnotovú orientáciu. Náš ŠKD nadväzuje na vedomosti, zručnosti a schopnosti získané vo výchovno-vzdelávacej činnosti v škole.

Počas aktivít a činností v ŠKD spolupracujeme s triednymi učiteľkami, vedením školy, rodičmi a zákonnými zástupcami detí, so špeciálnou pedagogičkou, s koordinátormi projektov a programov. Ďalej spolupracujeme aj s Radou rodičovského združenia, občianskymi združeniami, Mestskou políciou, s Mestskou knižnicou, s Galériou umelcov Spiša, s Mestskou televíziou, s lekármi, s ochrancami prírody, s Klubom dôchodcov a pod. V spolupráci s nimi realizujeme rôzne podujatia, oslavy, výstavy, výlety a pod.

Oddelenia nášho ŠKD sú dobre vybavené, poskytujú možnosti rozvíjania osobností detí vo všetkých oblastiach. Priestorovo sa nachádzajú v budove školy, v triedach I. stupňa. Veľkému záujmu sa teší hlavne školská herňa, kde sa deti radi hrajú, trávia voľný čas hrami so stavebnicami, bábikami, didaktickými, terapeutickými a relaxačnými pomôckami a hrami. Herňa aj oddelenia sú dostatočne vybavené audiovizuálnou technikou. Často využívame aj školské ihrisko na pobyt detí na čerstvom vzduchu a na hry vonku.

Našimi hlavnými úlohami vo výchove je:

-          Uznávať dieťa ako osobnosť, vedieť sa vcítiť do jeho problémov a pomôcť mu riešiť jeho problémy
-          Vo výchove rešpektovať humanistický prístup
-          Sledovať u detí náznaky šikanovania, týrania, intolerancie, rasovej nenávisti a včas ich riešiť v spolupráci s triednymi učiteľkami a vedením školy
-          Zvyšovať svoju profesionalitu štúdiom odbornej literatúry a účasťou na Okresných metodických dňoch pre vychovávateľky ŠKD
-          Rozvíjať kladné mravné a charakterové vlastnosti detí
-          Zabezpečovať dostatok času a priestoru na pohyb, hru a tvorivosť detí
-          Do činností zahrnúť problematiku škodlivosti návykových látok
-          Venovať sa vhodnými hrami výchove k rodičovstvu
-          Zamerať sa na  estetické, emocionálne a mravné hodnoty
-          Vo všetkých činnostiach uplatňovať prvky environmentálnej výchovy
-          Naučiť deti prezentovať sa výsledkami svojej práce vystúpeniami a výstavami
-          Prehlbovať u detí  pocit solidarity, pomoc pri nešťastiach a zraneniach, úctu k starším
-          Zvýšenú pozornosť venovať počas stolovania v školskej jedálni
-          Viesť žiakov k samostatnosti a zodpovednosti pri príprave na vyučovanie
-          Pri všetkých činnostiach dbať o kultúru rečového prejavu a sledovať logopedické problémy u detí
-          Vhodnými hrami potláčať prvky egoizmu, násilia a hrubosti
-          Športovými aktivitami a hrami zvyšovať telesnú zdatnosť detí
-          Počas odpočinkovej a rekreačnej činnosti zabezpečiť dostatočný pobyt na čerstvom vzduchu a aktívny odpočinok po vyučovaní
-          Spolupracovať s knižnicou, MKC, políciou, lekármi, hasičmi....
-          Svoju činnosť prezentovať prostredníctvom mestskej televízie a tlače
-          Organizovať pútavé a pestré aktivity v spolupráci s rodičmi a triednymi učiteľkami
-          Prehlbovať spoluprácu s triednymi učiteľkami, špeciálnym pedagógom a rodičmi detí
-          Učiť poznávať kultúru nášho národa, zvyky a obyčaje nášho regiónu
-          Formou didaktických hier prehlbovať u detí vedomosti získané na vyučovaní
-          Snažiť sa zabezpečiť sponzorskú činnosť pri materiálnom vybavení ŠKD
-          V herni školského klubu detí sa snažiť využiť všetky formy aktívneho odpočinku a rekreácie využívaním terapeutických pomôcok, hier a pod.
-          Počas všetkých činností dbať o ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci

Rozvíjanie kľúčových kompetencií:

Kľúčová kompetencia dieťaťa v školskom klube detí je preukázaná schopnosť využívať vedomosti, zručnosti, postoje, hodnotovú orientáciu a iné spôsobilosti pri samostatnej príprave na vyučovanie a sebavzdelávaní, v osobnostnom rozvoji, aktívnom využívaní voľného času a v budúcom aktívnom uplatnení sa v praktickom živote. Z toho vyplýva, že kompetencie detí v školskom klube nadväzujú na kľúčové kompetencie našej školy.

Rozvíjanie kľúčových kompetencií chápeme ako dôležitú kategóriu súborov vedomostí, zručností, postojov a hodnotovej orientácie osobnosti, ktoré potrebuje každý človek k aktívnemu občianstvu a k permanentnému celoživotnému vzdelávaniu. Tieto kľúčové kompetencie sú pre nás základom celkovej koncepcie výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom klube detí.

1. Komunikačné a sociálne kompetencie

  - zrozumiteľne vyjadruje a obhajuje svoj názor, vypočuje si opačný názor, prijíma spätnú väzbu, chápe význam rešpektovanie kultúrnej rozmanitosti, uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov  so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi a ďalšími ľuďmi s ktorými prichádza do kontaktu, vlastným postupom rieši jednoduché konflikty, pomenuje svoje vlastné city a pocity, presadzuje práva svojej osobnosti, rešpektuje úlohy skupiny a efektívne spolupracuje v skupine, uvedomuje si potreby ostatných detí

2. Kompetencie učiť sa učiť

- rieši nové, neznáme úlohy a situácie, zúčastňuje sa vedomostných súťaží, prejavuje záujem o nové informácie, vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva ich vo svojom učení a v iných činnostiach

3. Pracovné kompetencie

- prejavuje samostatnosť vo vypracovávaní domácich úloh, plánuje a hodnotí svoje činnosti, dokončí prácu, kultivuje svoju vytrvalosť, plní si svoje povinnosti, ovláda a rozvíja jednoduché manuálne zručnosti a samoobslužné činnosti potrebné pre praktický život

4. Občianske kompetencie

- uvedomuje si potrebu rešpektovania práv a slobôd iných osôb, uvedomuje si potrebu prijatia zodpovednosti za svoje správanie, je otvorený primeranému participovaniu na živote v oddelení a prejavuje úctu k rodičom a starším osobám, dokáže odhadnúť svoje silné a slabé stránky ako aj rozvojové možnosti, uvedomuje si dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným a aktívnym trávením svojho voľného času, uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti

5. Kultúrne kompetencie

- pozná kultúrne pamätihodnosti okolia a regiónu, rozlišuje kultúrne a nekultúrne správanie, rešpektuje iné kultúry a zvyky, dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov, uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote, ovláda základy kultúrneho správania a kultivuje svoj talent, rešpektuje vkus iných ľudí a primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor a vkusový postoj, pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketa), správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám.

Formy výchovy a vzdelávania

 Školský klub detí vo svojej činnosti nadväzuje na vyučovanie v základnom vzdelávaní. Ako školské zariadenie má svoje špecifiká, svoje postupy a stratégie vyjadrené požiadavkami pedagogiky voľného času.

S dôrazom na idey humanizácie pristupujeme k výchove v čase mimo vyučovania predovšetkým ako k výchove vo voľnom čase, ktorá je založená na cieľavedomom ovplyvňovaní voľného času v zmysle vytvárania podmienok a zaujímavých príležitostí, možností, ponúk pre hodnotné a zmysluplné využívanie voľného času.  Konkrétne ide o výchovu detí v ich voľnom čase a k voľnému času ako k osobnej a spoločenskej hodnote, ktorá má svoje špecifické osobitosti. Obsah a spôsob využívania voľného času majú značný význam z hľadiska duševnej hygieny. Spôsob odpočinku, rekreácie a zábavy sa odráža i v študijných a pracovných výkonoch dieťaťa.

Školský klub detí špecifickým spôsobom nadväzuje na výchovno-vzdelávaciu činnosť školy. Nie je priamym pokračovaním vyučovania, ani ho nenahradzuje. Denný a týždenný rozvrh činností je zostavený tak, aby rešpektoval zásady psychohygieny, záujmy detí, vekové a individuálne osobitosti.

Medzi základné formy, ktoré využívame pri výchovno-vzdelávacej činnosti patria:

1. Pravidelná činnosť: vyplýva z týždenného plánu zamestnania detí a predstavuje     organizované aktivity tematických oblastí výchovy

2. Odpočinková činnosť: zahrňuje nielen aktívny odpočinok, ktorý kompenzuje jednostrannú     záťaž počas školského vyučovania, ale aj relaxačné činnosti, napr. individuálne hry,     odpočinok a relaxácia po obede, počúvanie, komunikácia na voľnú tému, práca s knihou     a detskými časopismi, stolové a spoločenské hry

3. Príprava na vyučovanie: pri tejto forme dochádza nielen k vypracovaniu domácich úloh,     ale zahrňujeme do nej didaktické hry, logické hry, hlavolamy, tematické vychádzky a iné         činnosti pomocou ktorých upevňujeme a rozširujeme poznatky detí, ktoré získali na     vyučovaní

4. Príležitostné aktivity: týkajú sa aktivít celej školy, na ktorých sa spolupodieľa školský klub     detí (besiedky, slávnosti, výlety, exkurzie, návštevy filmových a divadelných predstavení,     prípravy programov pri rôznych príležitostiach)

5. Spontánne aktivity: zahrňujú každodenné individuálne relaxačné aktivity za obedom, pri     pobyte vonku, činnosti a hry v rámci ranného pobytu v školskom klube detí a v školskej     herni 

4. Tematické oblasti výchovy

V školskom klube detí sú tematické oblasti výchovy:
-          Vzdelávacia (rozumová)
-          Spoločensko-vedná
-          Pracovno-technická
-          Prírodovedno-environmentálna
-          Esteticko-výchovná (výtvarná, hudobná, literárno-dramatická)
-          Telovýchovná a športová

Tematické oblasti v sebe zároveň obsahujú ďalšie oblasti výchovy, najmä: rozumovú, mravnú, ekologickú, dopravnú a výchovu k rodičovstvu.

Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje tak, že sa obsah jednotlivých výchovno-vzdelávacích činností aplikuje integrovane vo viacerých výchovných oblastiach. Týmito výchovnými oblasťami rozvíjame kľúčové kompetencie dieťaťa.

Vzdelávacia oblasť:

Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

-          rozvíjať autonómnosť v príprave na vyučovanie, rozvíjať efektívne spôsoby učenia, získavať nové poznatky a informácie z rôznych zdrojov, získavať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu

Spoločensko-vedná oblasť:

Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

-          spolurozhodovať o živote v skupine, rozvíjať základy zručnosti sebahodnotenia, sebariadenia, sebamotivácie a empatie, prejavovať úctu k rodičom a starším osobám, prejavovať ohľaduplnosť osobám so zdravotným postihnutím, pochopiť význam dodržiavania základných ľudských práv a základných slobôd, posilniť základy hrdosti k národnej a štátnej príslušnosti, kultivovať kultúrne návyky a vyjadrovanie sa, vyjadrovať svoj názor, vedieť vypočuť opačný názor, využívať všetky dostupné formy komunikácie, rozlíšiť kultúrne a nekultúrne prejavy v správaní sa, vedieť samostatne a kriticky riešiť jednoduché konflikty, poskytnúť pomoc alebo pomoc privolať

 Pracovno-technická oblasť:

Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

-          vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché osobné ciele, rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu, vedieť spolupracovať so skupinou, rozvíjať základy manuálnych a technických zručností, získavať základy zručností potrebných pre praktický život a získavať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov

Prírodovedno-environmentálna oblasť:

Cieľové zameranie výchovnej oblasti::

-          pochopiť základné princípy ochrany životného prostredia, rozvíjať zručnosti pri jednoduchej   činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia

Esteticko-výchovná oblasť:

Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

-          posilniť úctu ku kultúrnym hodnotám v blízkom okolí, rozvíjať základy vzťahu k umeniu,  rozvíjať talent a špecifické schopnosti, rozvíjať základy tvorivých schopností a zručností,  prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave prostredia, podieľať sa na  príprave kultúrnych podujatí v oddelení, objavovať krásu v bežnom živote

Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť:

Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

-          kultivovať základné hygienické návyky, rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným cvičením   a pohybom, pochopiť škodlivosť fajčenia, alkoholu a iných drog, pochopiť význam   pravidelného pohybu a cvičenia, pochopiť význam dodržiavania základných zásad zdravej   výživy, poznať základné princípy zdravého životného štýlu, rozvíjať športový talent a   schopnosti

 5. Výchovný plán

Je vypracovaný pre všetky oddelenia. Výchovno-vzdelávacia činnosť závisí predovšetkým od záujmu a aktivity detí. Z týchto dôvodov sa výchovný plán nevymedzuje v hodinách. Každá výchovno-vzdelávacia činnosť plní ciele niektorej tematickej výchovnej oblasti.

 

Tematické oblasti výchovy:

 

 

Názov tematických oblastí výchovy:

 

 

Počet výchovno-vzdelávacích činností/aktivít               v jednotlivých oddeleniach ŠKD:

 

 

   I. odd.

 

  II. odd.

 

  III. odd.

 Vdelávacia oblasť

     180

     180

      180

 Spoločensko-vedná oblasť

      36

      36

       36

 Pracovno-technická oblasť

      36

      36

       36

 Prírodovedno-environmentálna oblasť

      36

      36

       36

 Eteticko-výchovná oblasť

      36

      36

       36

 Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť

      36

      36

       36

 „Som dieťa a toto je môj svet“

Zámer: Projekt v sebe zahŕňa 5 projektových radov, v ktorých sú rovnomerne zastúpené jednotlivé tematické výchovné oblasti.

Projekt patrí k dlhodobým projektom, ktorý rieši problém –„Som dieťa a toto je môj svet“. Našim zámerom je, aby si deti počas trvania projektu uvedomovali seba samého, svoj výzor, svojich spolužiakov a svet okolo seba. V tejto súvislosti sme prispôsobili aj obsahové a výkonové štandardy.

Plánovanie: Pri plánovaní sme si vytýčili tieto základné body, ktoré boli nosnými témami

-          Ja (Témy: Ako sa vidím, Ako ma vidia, Čo cítim, Čo viem, Čo dokážem, Moje práva, povinnosti a slobody, Moji kamaráti, Môj režim dňa, Ja a svet, Ja a čas)

-          Ja a rodina (Témy: Moja rodina, Moje postavenie v rodine, Povinnosti a deľba práce, Súrodenci, Širšia rodina, Oslava v rodine, Rola v rodine, Moje mesto)

-          Ja a škola (Témy: Moja škola, Moje oddelenie, Vzťahy v oddelení, Môj vzor v škole, Čo viem spraviť pre moju školu, Moja kniha)

-          Ja a príroda (Témy: Moje telo, Moje zvieratko, Ako sa starám o prírodu, Môj obľúbený kvet, Šetrím a separujem, Ročné obdobia, Orientácia v prírode)

-          Ja a voľný čas (Témy: Ja a počítač, Ja a technika, Móda, šport, kultúra, Ja a môj idol, História a dnešok, Moje záľuby a koníčky)

Potom sme si navrhli a rozplánovali projektové rady, ich názvy a určili sme si výsledné produkty jednotlivých námetov.

Tento projekt je kolektívny i individuálny zároveň, pretože plánujeme, že niektoré časti projektu budú realizované spoločne v oddeleniach školského klubu, ale aj v domácom prostredí.

Realizácia: Projekt sme nazvali „Som dieťa a toto je môj svet“ a má 5 projektových radov.

Počas celého školského roka budú vychovávateľky ŠKD pracovať s deťmi na týchto témach z piatich projektových radoch, ktoré zrealizujú v tematických oblastiach výchovy: vzdelávacej, spoločensko-vednej, esteticko-výchovnej, prírodovedno-environmentálnej, telovýchovnej, zdravotnej,  športovej, pracovno-technickej.